Политика за поверителност

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Легионерска болест

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ, ПЛУВНИ И МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ.


От началото на 2018г. на територията на Република България са регистрирани два потвърдени 
случая на „легионерска болест", с предполагаема експозиция СПА - съоръжения. Във връзка с 
гореизложеното, както и предстоящия летен сезон и свързаните с него възможности за провеждане на по- 
голям брой лечебни, възстановителни и развлекателни процедури е необходимо предприемане на 
профилактични мероприятия от Ваша страна.
Легионелозата е остра инфекционна болест, протичаща под формата на пневмония или 
грипоподобно заболяване. Причинител на инфекцията са легионелите. Те са широко разпостранени във 
външната среда, като основно място за тяхното пребиваване е водата на природните водоизточници като 
реки, езера и др. водоеми. Наличието на седимент, тиня, котлен камък и други материи, заедно с 
биофилма във водоснабдителните системи, осигурява благоприятни условия за развитието на 
легионелите. Заразяването става чрез вдишване на воден аерозол, съдържащ легионели. Основно 
значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията, генериращи водни аерозоли в 
големите обществени сгради, водоснабдителните системи за топла и студена вода /душове, кранове, 
тръби и др./, климатични инсталации, водопади, басейни и съоръжения за овлажняване на въздуха в 
парковете.
Мерките за профилактика на легионелозите са насочени към обезопасяване на водата като 
основен източник и фактор за предаване на инфекцията. Текущата профилактика включва техническа 
поддръжка на съоръженията, специфични методи и средства за обработка на водите, текущ контрол на 
профилактичната дейност и мониторинг на показателите. Отговорността по контрола на тези дейности е 
на управителя на обекта.
За всеки обект следва да се изготви план-програма за предотвратяване развитието на 
легионелоза, която да включва извършването на следните профилактични мероприятия:
1. В обекта задължително се съхранява проектната документация по част ВК.
2. Да не се допуска задържане и престояване на водата във водопроводните инсталации на 
обектите, както и да не се допускат течове и всички покрития да бъдат с ненарушена цялост.
3. Температурата на топлата вода не трябва да бъде по-ниска от 50°С в най- отдалечените от 
нагревателя части на инсталацията. Добрата профилактика на легионелозата се постига при средна 
температура на водата в инсталацията около 55°С. Текущата химическа дезинфекция на топлата вода се 
осъществява чрез хипер хлориране или „термален шок”. За сградите, които функционират целогодишно, 
това се извършва по време на цялостната профилактика на ВиК инсталацията. В хотелите, които работят 
сезонно дезинфекцията се извършва два пъти годишно - преди и след активния туристически сезон.
4. Температурата на студената вода не трябва да превишава 20°С в най- отдалечените части на 
инсталацията. Отчитането на температурата се извършва един път месечно. Нивото на остатъчния хлор 
трябва да бъде 0,3-0,4 тд/1. Управителят на обекта предприема мерки за осигуряване на допълнителна
дезинфекция на водата, при установяване на по-ниски стойности на остатъчния хлор. Отчитането му се 
извършва един път седмично.
5. Текущата профилактика на климатичните инсталации с двоен топлообмен и климатични 
охлаждащи системи включва:
- Във всяка сграда задължително трябва да се съхраняват чертежите на климатичната 
инсталация. Хотелите, които работят само по време на туристическия сезон трябва преди началото на 
сезона и след края на сезона да почистват и подлагат на дезинфекция съоръженията на климатичната 
инсталация, като след закриване на сезона освен че се почиства, системата се източва и запечатва с 
десикант/препарат, поглъщащ влагата/.
- В сградите, в които климатичните инсталиции работят в непрекъснат режим гореспоменатите 
мерки се извършват на части, в крила от хотела, които не се ползват. Ако системата не е била в употреба 
повече от една седмица трябва водата да се третира с биоциди непосредствено преди пускане в 
експлоатация.
- Ако климатичната инсталация не се налага да бъде ползвана повече от месец, системата 
остава пълна с вода, обработена с дезинфектант, като концентрацията на дезинфектанта се проверява 
един път седмично до пускането на инсталацията в действие. Профилактично веднъж седмично водата в 
инсталацията се пуска да циркулира.
- Механичното почистване на съоръженията се извършва с четки и почистващ препарат, 
съдържащ дезинфектант, на всички достъпни неразглобяеми части, нагреватели, водни филтри и 
конвектори. Последваща дезинфекция на системата за климатизация включва хлорирането й за пет часа 
със съответен препарат при концентрация 5 тд/1 активен хлор през цялото време. Извършва се 
промиване до спадане концентрацията на активен хлор до 0,5-1 тд/1. Нормативните стойности варират за 
остатъчен хлор 0,5-тд/1, а рН е между 6 и 8.
1.Текущата профилактика на плувни, минерални басейни, СПА съоръжения (джакузи, 
хидромасажни басейни, вани и др.), както и други рискови системи включва:
- Три пъти дневно да се замерва нивото на остатъчния хлор във водата, което не трябва да бъде 
по-малко от 0,6 мг/л;
- Активната реакция / рН / трябва да е в граници 6,5 - 8,5;
- Да се извършва проверка и почистване на пясъчните филтри в края на всеки работен ден;
- Данните от замерванията да се нанасят в специален дневник, който се представя при поискване 
от контролните органи.
Методичното указание № 3/25.11.2003 г. на Министерство на здравеопазването за борба с легионелозите, 
заедно с подробните указания за профилактичните мероприятия е публикувано в интернет.
ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ КАСАЕЩА МЕНИДЖЪРИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТУРИСТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА В СТОКХОЛМ, ОТНОСНО ЛЕГИОНЕРСКАТА БОЛЕСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ
ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ECDC
Информация относно легионерската болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Отказ от отговорност: Тази информационна листовка е предназначена само за обща информация. Свържете се с отговорните органи във вашата държава относно насоки за действие или закони, специфични за вашата държава.
Какво представлява легионерската болест?
Обща информация
Всяка година се съобщава за повече от 1 000 пътуващи, заразени от легионерската болест*. Рискът от легионерската болест при настаняване по време на пътуване обаче може да бъде намален. Тази листовка съдържа информация за собственици или мениджъри на обекти за настаняване на туристи (напр. хотели, апартаменти, къмпинги).
Какво представлява легионерската болест?
Легионерската болест представлява тежка пневмония (инфекция на белите дробове), причинена от бактерията Legionella. Около 5—10% от пациентите умират. Не всеки, изложен на въздействието на Legionella, ще се разболее. Хората с подлежащо заболяване, пушачите и възрастните хора са изложени на по-висок риск от разболяване под въздействието на Legionella. Симптомите обикновено започват от два до десет дни след заразяването, но в редки случаи могат да се развият до три седмици след него.
Заболяването обикновено започва с повишена температура, втрисане, главоболие и мускулни болки. Следва суха кашлица и затруднения при дишането, които могат да се задълбочат до тежка пневмония. При една трета от пациентите се наблюдава диария или повръщане, а около половината страдат от объркване и нарушаване на мисловните процеси. Повечето пациенти трябва да бъдат хоспитализирани и лекувани с подходящи антибиотици. За диагностицирането са необходими специфични лабораторни тестове. Диагнозата често се поставя, след като пътуващият се върне у дома.
* Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията. Легионерската болест в Европа, 2014 г. Стокхолм: ЕСОС, 2016 г. Може да се намери на адрес: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/legionnares-disease-europe- 2014.pdf
© Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Стокхолм, 2016 г.
ECDC, ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ Легионерска болест—за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Как става заразяването с легионерската болест?
Легионерската болест се причинява от вдишването на микроскопични водни капчици (аерозоли), съдържащи бактериите Legionella. Тези бактерии живеят във вода и се размножават, когато условията са подходящи, например в застояла вода в създадени от човека водни системи при 20°С до 50°С. Аерозоли с Legionella могат да се получат например при пускане на водопроводен кран или душ, от мехурчетата, изкачващи се във водата в спа басейн, или от някои климатици.
Дали обектът за настаняване е източникът на заразяване?
Ако бъде съобщено, че лице с легионерска болест е имало престой в конкретен обект за настаняване, това не означава непременно, че пациентът се е заразил там. Възможно е заразяването да е станало на много други различни места. Когато обаче има два или повече случая след престой в един и същ обект за настаняване, особено в рамките на кратък период от време, вероятността източникът на заразяването да е обектът за настаняване се увеличава. При такава ситуация са необходими спешни проучвания на този обект.
Като мениджър на обект за настаняване на туристи вие трябва да бъдете запознати с риска от легионерската болест и да вземете мерки за възможно най-голямо намаляване на този риск.
Кои са рисковите зони в обектите за настаняване на туристи?
Риск от инфекция има навсякъде, където могат да се създадат водни капчици (аерозоли). Ето някои примери:
• Душове и водопроводни кранове • Спа/хидромасажни вани • Охладителни кули и изпарителни кондензатори, използвани за климатизиране • Декоративни фонтани, особено на закрито • Витрини за храна, в които има влага, и други устройства, в които се образуват изпарения • Водни системи от градински маркучи, използвани за поливане на растенията
Къде може да оцеляват и да се размножават бактериите Legionella?
• Във вода при температури между 20°С и 50°С • В резервоари или цистерни за топла и студена вода • В тръби, в които има слаб воден поток или изобщо няма такъв (това включва и необитавани помещения) • В налепите (слой от биологични вещества) и замърсяванията по вътрешните повърхности на тръбите и резервоарите • Върху гумените или естествени влакна в подложките и уплътненията • В нагревателите на вода и резервоарите с гореща вода • Във варовиковите и корозионни наслоявания в тръби, душове и водопроводни кранове.
Тези условия благоприятстват развъждането на Legionella и увеличават риска от заразяване на гостите и персонала.
Как наблюдаваме разпространението на легионерската болест?
Европейската мрежа за наблюдение на легионерската болест (ELDSNet) извършва наблюдения върху разпространението й. Те се координират от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). В мрежата участват епидемиолози и микробиолози, определени от националните органи по обществено здраве в ЕС и много държави от цял свят. Тази мрежа обменя информация между държавите, в които има заболели, и държавите, където може да е станало заразяването. Освен това мрежата има процедури за уведомяване на туроператорите при групови случаи на заболявания. Можете да намалите този риск чрез план за контрол на Legionella.
2
ECDC, ЗДРАВИ А ИНФОРМАЦИЯ Легионерска болест — за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Какво мога да направя аз като мениджър на обект за настаняване на туристи, за да избегна заразяване с легионерска болест на моите гости?
Намаляване на риска: план от 15 точки за намаляване на риска от Legionella
Рискът от легионерска болест може да бъде намален.
Препоръчваме на хотелиерите и на другите собственици на обекти за настаняване да следват плана от 15 точки, за да намалят риска от заразяване с Legionella:
1. Определете лице, което да отговаря за контрола върху разпространението на Legionella.
2. Уверете се, че определеното лице е преминало обучение и притежава достатъчно опит, за да може да изпълнява компетентно ролята си, и че останалият персонал е обучен и разбира важността на ролята си при контрола върху разпространението на Legionella.
3. Поддържайте горещата вода наистина гореща и осигурете циркулацията й през цялото време: 50°С — 60°С (твърде гореща, за да държите ръцете си в нея повече от няколко секунди) в цялата система за гореща вода.
4. Поддържайте студената вода студена през цялото време. Температурата й трябва да се поддържа под 20°С в цялата система до всички изпускателни отвори (това може да се окаже невъзможно, когато околната температура е висока, но трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че студената вода, която влиза в помещенията и която се съхранява, остава възможно най-студена).
5. Пуснете всички водопроводни кранове и душове в стаите за гости и в другите помещения за няколко минути, за да оставите водата да тече (докато достигне температурите, посочени в точки 3 и 4) поне веднъж седмично, ако стаите не са заети, и винаги преди заемането им.
6. Пазете главите на душовете и крановете чисти и без варовикови отлагания.
7. Редовно почиствайте и дезинфекцирайте охладителните кули и свързваните с тях тръби, използвани при климатичните системи — поне два пъти годишно.
8. Почиствайте, източвайте и дезинфекцирайте нагревателите за вода (калориферите) веднъж годишно.
9. Извършвайте дезинфекция на системата за гореща вода с високо ниво (50mg/J) на хлор в продължение на 2—4 часа след работа на системата и нагревателите на вода и преди началото на всеки сезон.
10. Почиствайте и дезинфекцирайте редовно всички филтри на вода съгласно указанията на производителя поне веднъж на един до три месеца.
11. Проверявайте ежемесечно работата на резервоарите за съхранение на вода, охладителните кули и видимите тръби. Уверете се, че всички покрития са без изменения и стабилно стоят по местата си.
12. Проверявайте вътрешността на резервоарите за студена вода поне веднъж годишно, дезинфекцирайте с хлор 50 mg/l и почиствайте, ако има отлагания или други замърсявания.
13. Когато правите промени в системата или монтирате нови части, уверете се, че това не води до периодичен или липсващ воден поток в тръбите и дезинфекцирайте системата след всяка извършена работа.
14. Ако има спа басейн (наричан също хидромасажен басейн, джакузи, хидромасажни вани), уверете се, че:
- той се обработва постоянно с 2—3 mg/l хлор или бром и нивата на pH се отчитат поне три пъти дневно; - поне половината от водата се сменя всеки ден; - пясъчните филтри се промиват ежедневно; - цялата система се почиства и дезинфекцира веднъж седмично.
15. Записвайте ежедневно всички стойности, свързани с обработката на водата, като температура, pH и концентрация на хлор, и осигурете редовната им проверка от страна на мениджъра.
3
ECDC, ЗДРАВКА ИНФОРМАЦИЯ Легионерска болест — за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
От експерти в тази област трябва да бъдат потърсени допълнителни съвети относно специфичния контрол. Те могат да извършат пълна оценка на риска в обекта за настаняване. Местните органи по обществено здраве също могат да дадат допълнителни препоръки.
Тестване за наличие на Legionella в околната среда
Тестването за Legionella е полезен инструмент, но само ако се извършва от обучен персонал, който извършва успоредно и оценка на водната система. Освен това образци от водата могат да бъдат изследвани в лаборатории, акредитирани за тестване за Legionella (напр. от UKAS, ISSO, ACCREDIA или еквивалентни на тях национални органи). Отрицателният резултат от тестването не означава непременно, че в обекта за настаняване няма Legionella или че няма риск.
Как да намеря повече информация?
На уебсайта на ELDSNet* можете да намерите повече информация и връзка към „European technical guidelines for the prevention, control and investigation of infections caused by Legionella species, June 201/'.